Skip to content
Noutăți Platforma DA

Noutăți

Declarație cu privire la situația în sistemul de educație și cercetare din Republica Moldova

Educația și cercetarea sunt doi piloni pe care poate fi fundamentată o societate modernă. Anume de aceste domenii de activitate depinde nivelul de pregătire a specialiștilor calificați și a tehnologiilor noi pentru diverse ramuri ale economiei. În anii de independență a Republicii Moldova grija statului pentru dezvoltarea atât a educației, cât și a cercetării a fost diminuată și a condus la generarea unor probleme serioase de sistem.

Platforma Demnitate și Adevăr consideră că situația actuală din domeniul educației și cercetării din Republica Moldova este una critică și necesită efectuarea unor reforme complexe de ordin conceptual, structural și financiar în ceea ce privește pregătirea specialiștilor pentru economia țării pe profiluri și specialități.

Situația demografică catastrofală (care a început prin anii 90 ai secolului trecut din cauza exodului masiv al populației generat de incompetența guvernanților) a condus la apariţia unor grave probleme în domeniul educației. Din an în an avem tot mai puțini absolvenți de licee și tot mai puțini studenți în cele circa 30 de universități din țară. În ultimii cinci ani numărul de absolvenți ai liceelor s-a diminuat cu 38%, iar în anul de studii 2016/2017 la studiile liceale s-au înscris mai puțin de 10 000 elevi. Această situație influențează direct activitatea instituțiilor superioare de învățământ. Astfel, în anul curent de studii, în universități au fost înmatriculate 15,4 mii persoane (cu 2,3 mii mai puţine față de anul trecut).

O problemă serioasă în sistemul educațional o constituie lipsa coordonării și continuității studiilor la toate nivelurile de pregătire: gimnazial, liceal, de licență, masterat, doctorat. În prezent pregătirea unui specialist cu studii superioare are loc pe parcursul a 17 ani, însă nivelul și volumul de cunoștințe necesare pentru activitatea profesională uneori este mai slab, comparativ cu cei 15 ani de studii ce se făceau cu 30-40 ani în urmă. Studiile de master deseori poartă un caracter formal. Până în prezent, după mai mult de 15 ani de la inițierea studiilor de master, în Republica Moldova nu există un cadru legal care ar oferi un statut financiar-profesional conform calificării absolventului. Aceasta din urmă diminuează importanța acestor studii, influențează negativ calitatea serviciilor prestate pe piața de muncă. Admiterea la studii superioare și pregătirea specialiștilor se face fără a ține cont de necesitățile pieței de muncă. În rezultat, la unele profesii constatăm un surplus considerabil de specialiști care într-un final nu se pot angaja în câmpul muncii conform calificării obținute și, totodată, o lipsă acută de specialiști în domenii importante ale economiei naționale. E vorba, în primul rând de specialități inginerești, pedagogice, profesii din domeniul culturii etc.

O problemă dureroasă pentru întregul sistem educațional din Republica Moldova este problema finanțării atât a învățământului preuniversitar cât și a celui universitar. Salarizarea proastă generează, la rândul său, mai multe probleme ce țin de calitatea cunoștințelor obținute de către elevi și studenți, continuitatea generațiilor de pedagogi în sistemul educațional, diminuarea intereselor față de unele profesii importante pentru dezvoltarea și consolidarea societății. Salariile mici din sistemul de învățământ generează, într-un final, și pensii mici. Un cadru didactic cu merite deosebite în activitatea profesională, ajungând la pensie, este umilit și înjosit de penurie.

Printre alte probleme la fel de grave cu care se confruntă sistemul educațional se numără: lipsa unei politici clare de asigurare a calității studiilor, conținuturi educaționale deseori irelevante pentru piața muncii, ineficiența cheltuielilor în sistemul educațional, condiții de studii neadecvate pentru elevi și profesori, în special în zonele rurale, etc.

O situație la fel de tristă se observă și în domeniul cercetării. În ultimii 20-25 de ani Republica Moldova a pierdut sute de savanți talentați, deținători de grade științifice, care au plecat peste hotare din cauza salariilor mizerabile și a lipsei de utilaje, de laboratoare moderne, necesare pentru desfășurarea activității științifice. Au dispărut un șir de școli științifice, cunoscute pe vremuri departe peste hotarele țării. În prezent, circa 70% din toți deținătorii de grade științifice (pentru unele domenii această cifră ajunge și la 90%) activează în instituții superioare de învățământ. Acest potențial științific nu este folosit pe deplin în activități de cercetare, iar unele cadre didactice nu sunt deloc implicate în astfel de activități.

În contrast cu această situație gravă, continuă politizarea excesivă a instituțiilor de învățământ care au devenit în ultimii 8 ani ţinta unor abordări propagandistice din partea anumitor partide aflate la putere. Este de neacceptat situaţia în care mai mulţi rectori, decani, directori de licee, şcoli, colegii, şcoli profesionale, profesori au devenit agenţi electorali ai unor partide care fac presiuni şi manipulează elevii şi studenţii în interes politic propriu.

Obiectivul fundamental al politicilor în domeniul educației constă în crearea unui capital uman performant. Sistemul educațional trebuie să formeze cetățeni conștienți, cu spirit critic, cu dragoste și atitudine responsabilă față de țară.

Platforma Demnitate și Adevăr menționează că nesoluționarea problemelor din domeniile de educație și cercetare va avea urmări grave pentru economia țării și declară că va lupta pentru reforme serioase ce se referă în primul rând la:

Identificarea și stabilirea unui larg consens național în societate cu privire la politicile educaționale cu scopul asigurării unei continuități în implementarea politicilor indiferent de ciclurile politice;
Consolidarea sistemului de asigurare a calităţii pentru tot sistemul educaţional. O atenţie specială va fi acordată consolidării instituţionale a Inspectoratului Şcolar, Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare, Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional şi altor instituţii responsabile de control asupra calităţii şi evaluare. Este extrem de importantă consolidarea capacităţilor Ministerului Educaţiei.
Crearea unui sistem eficient de formare a cadrelor didactice prin consolidarea instituțiilor care pregătesc pedagogi. Un element important al acestei politici va consta în crearea unui sistem eficient de formare continuă a cadrelor didactice. La fel, este necesară promovarea mobilității cadrelor didactice pentru acumularea experienței internaționale care poate fi implementată în Republica Moldova;
Crearea unui sistem de motivare a cadrelor didactice și creșterea prestigiului profesiei de padagog;
Reformarea integrală a sistemului de salarizare astfel încât în 2-3 ani salariul minim de bază pentru cadrele didactice din învățământ și cercetătorii științifici șă pornească de la salariul mediu pe economie;
Modernizarea conținuturilor educaționale, inclusiv prin creșterea calității proceselor de predare/învățare/evaluare. Este necesară utilizarea noilor metode de predare cu un accent sporit pe utilizarea tehnologiilor informaționale;
Încurajarea admiterii la specialități absolut necesare pentru Republica Moldova printr-un sistem preferențial de burse, asigurare deplină cu cămin, un șir de alte facilități de ordin financiar și social;
Elaborarea cadrului legal de oferire a unui statut financiar-profesional conform calificării absolventului studiilor de master;
Stimularea activităților de cercetare științifică în universități prin micșorarea normei didactice, introducerea anului sabatic, în special pentru deținătorii de grad științific.

Chișinău, 3 mai 2017

Contacte Platforma DA

Suntem întotdeauna gata pentru a vă ajuta și a răspunde la întrebările dumneavoastă

Email
Adresa

Republica Moldova, Chișinău, str. Columna, nr. 135

Social media

ADERĂ LA PARTID

Trimite-ne o cerere pentru a adera la partidul nostru Platforma DA
    logo Aelevate